Daily Archives: 12/09/2009


Tự Bạch – Lý Lịch Trích Ngang

Đầu tiên, bởi vì là phần tự bạch nên sẽ mang hơi hướm cá nhân rất nhiều – tức là cái “tôi” được thể trong toàn bộ loạt bài viết này sẽ rất cao, cho nên tôi khuyến cáo những ai đang, đã hoặc sẽ… có ý không thích tôi xin đừng đọc để không nói tôi “Chảnh” – và cũng nói rõ hơn rằng cho dù cái này là tự bạch – lý lịch nhưng nó chỉ nói những […]